فروش

واحد 87متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,520,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 95 متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل1,760,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان113متری 3خواب درشهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره3,300,000 تومان

 113 متر  3 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان 170متری 3خواب در پونک

ملک مسکونی

قیمت متری27,000,000 تومان
قیمت کل4,590,000,000 تومان

 170 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 55متری 1خواب فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری15,181,000 تومان
قیمت کل835,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  17 سال ساخت

فروش

آپارتمان 73متری 1خواب در پونک

ملک مسکونی

قیمت متری17,260,000 تومان
قیمت کل1,260,000,000 تومان

 73 متر  1 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 92متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,600,000 تومان
قیمت کل1,435,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 57متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,950,000 تومان
قیمت کل795,000,000 تومان

 57 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 80متری دنج درفردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 45,000,000 تومان
اجاره2,700,000 تومان

 80 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 84متری 2خواب در حنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 230,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 84 متر  2 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 90متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 90 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 75متری دنج در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

اپارتمان 67متری کم واحد درشهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,100,000 تومان
قیمت کل950,000,000 تومان

 67 متر  1 خواب  14 سال ساخت

فروش

اپارتمان 62متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,900,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 90متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,400,000 تومان
قیمت کل1,570,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 84متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری14,500,000 تومان
قیمت کل1,218,000,000 تومان

 84 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

واحد 73متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,490,000 تومان
قیمت کل1,350,000,000 تومان

 73 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

اپارتمان 80متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری16,250,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد200متری 3خواب در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 350,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 200 متر  3 خواب  14 سال ساخت

فروش

واحد 75متری نوساز در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری17,300,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 95متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,600,000 تومان

 95 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 86متری نوساز در جنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 86 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری 2خواب در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

واحد 62متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل1,178,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  12 سال ساخت

فروش

واحد86متری 2خواب در جنت اباد

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,462,000,000 تومان

 86 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 97متری 2خواب نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,700,000 تومان

 97 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 80متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 80 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 93متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 93 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 100متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 235,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 100 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 84متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,800,000 تومان

 84 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 61متری نوساز در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 61 متر  1 خواب  نوساز

فروش

واحد 135متری 3خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل3,105,000,000 تومان

 135 متر  3 خواب  نوساز


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818