رهن و اجاره

واحد 65متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 65 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

آپارتمان 2خواب 109متری در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل1,690,000,000 تومان

 109 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 110متری 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 350,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 110 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 90متری نوساز در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل2,070,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 123متری 3خواب درشهران

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل2,829,000,000 تومان

 123 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 100متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل1,900,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

آپارتمان 63متری 2خواب کم واحد در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,040,000,000 تومان

 63 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

واحد 62متری 1خواب نوساز در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری17,700,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  3 سال ساخت

فروش

آپارتمان 85متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,400,000 تومان
قیمت کل1,230,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  1398 سال ساخت

فروش

واحد 57متری 1خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,200,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 57 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

واحد 96متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل1,776,000,000 تومان

 96 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

واحد 145متری3خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل3,190,000,000 تومان

 145 متر  3 خواب  4 سال ساخت

فروش

آپارتمان111متری 3خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل2,050,000,000 تومان

 111 متر  3 خواب  6 سال ساخت

فروش

آپارتمان 121متری 2خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,200,000 تومان
قیمت کل2,450,000,000 تومان

 121 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

واحد80متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری10,000,000 تومان
قیمت کل800,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 81متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 81 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 175متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 600,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 175 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 75متری 2خواب در شهران

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره2,250,000 تومان

 75 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 50متری 1خواب در پونک

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 50 متر  1 خواب  نوساز

فروش

واحد155متری 3خواب تک واحدی در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری22,580,000 تومان
قیمت کل3,500,000,000 تومان

 155 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 150متری 3خواب نوساز در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل3,000,000,000 تومان

 150 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 94متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 160,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 94 متر  2 خواب  9 سال ساخت

فروش

واحد 160متری 3خواب نوساز در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری22,100,000 تومان
قیمت کل3,540,000,000 تومان

 160 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 165متری 3خواب نوساز جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری23,600,000 تومان
قیمت کل3,900,000,000 تومان

 165 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 81متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 81 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 75متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 70متری کم واحد در جنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 70 متر  1 خواب  15 سال ساخت

فروش

آپارتمان 78متری 2خواب کم واحددر جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,500,000 تومان
قیمت کل1,053,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

آپارتمان 100متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل2,200,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

آپارتمان 72متری 2خواب در سازمان برنامه

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل1,368,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

واحد 67متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,005,000,000 تومان

 67 متر  2 خواب  21 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  14 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818