خرید و فروش آپارتمان و زمین در شهر زیبا

فروش

واحد 105متری 2خواب درشهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,200,000 تومان
قیمت کل1,500,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 95متری 2خواب کم واحد در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 95 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

آپارتمان 119متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,800,000 تومان
قیمت کل2,000,000,000 تومان

 119 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 85متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 78متری دنج در شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 85,000,000 تومان
اجاره1,600,000 تومان

 78 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

واحد 110متری 2خواب درشهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,800,000 تومان
قیمت کل1,850,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

آپارتمان 87متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری13,200,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 54متری در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 115,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 54 متر  1 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 80متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

آپارتمان 105متری نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری21,500,000 تومان
قیمت کل2,257,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 158متری تک واحدی در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 370,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 158 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 56متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 56 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

آپارتمان 202متری 3خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری26,000,000 تومان
قیمت کل5,250,000,000 تومان

 202 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 77متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 35,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 77 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 60متری نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 60 متر  1 خواب  نوساز

فروش

واحد 85متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,100,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

آپارتمان 114متری دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,100,000 تومان
قیمت کل1,730,000,000 تومان

 114 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 187متری 3خواب تک واحدی در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل4,300,000,000 تومان

 187 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 106متری دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,600,000 تومان
قیمت کل1,865,000,000 تومان

 106 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

آپارتمان 187متری 3خواب کم واحدی در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل4,300,000,000 تومان

 187 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 110متری دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,200,000 تومان
قیمت کل1,892,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

آپارتمان 122متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,600,000,000 تومان

 122 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

واحد 91متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری11,000,000 تومان
قیمت کل1,000,000,000 تومان

 91 متر  1 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 80متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,750,000 تومان
قیمت کل1,340,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 55متری دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری11,100,000 تومان
قیمت کل650,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  17 سال ساخت

فروش

واحد 60متری دنج در شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل920,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 72متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,200,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

آپارتمان 125متری دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,715,000,000 تومان

 125 متر  3 خواب  12 سال ساخت

فروش

واحد 120متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل2,050,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 87متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 87 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

آپارتمان 101متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,600,000 تومان
قیمت کل1,580,000,000 تومان

 101 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

اپارتمان 76متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,700,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 76 متر  2 خواب  6 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
تنظیم قرارداد