خرید و فروش آپارتمان و زمین در شهر زیبا

رهن و اجاره

آپارتمان 80متری 2خواب کم واحد در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 48متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 20,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 48 متر  1 خواب  14 سال ساخت

فروش

واحد 55متری کم واحد در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,700,000 تومان
قیمت کل700,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

اپارتمان 85متری در بلوکهای شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 115,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 85متری نوساز درشهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 180,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

فروش

اپارتمان 85 متری2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,200,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

واحد 85متری 2خواب نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,487,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 105متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری11,500,000 تومان
قیمت کل1,115,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 65متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 65 متر  1 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 95متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 68متربی 2خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 115,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 68 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

واحد 102متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,882,000 تومان
قیمت کل1,620,000,000 تومان

 102 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد80متری 2خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,360,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 112متری 2خواب درشهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 112 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

آپارتمان 82متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,600,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 82 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 140متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل2,380,000,000 تومان

 140 متر  2 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 115متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,200,000 تومان

 115 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان113متری 3خواب درشهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره3,300,000 تومان

 113 متر  3 خواب  5 سال ساخت

فروش

واحد 92متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,600,000 تومان
قیمت کل1,435,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 90متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 90 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

اپارتمان 67متری کم واحد درشهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,100,000 تومان
قیمت کل950,000,000 تومان

 67 متر  1 خواب  14 سال ساخت

فروش

اپارتمان 62متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,900,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 97متری 2خواب نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,700,000 تومان

 97 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 50متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 50 متر  1 خواب  5 سال ساخت

فروش

واحد 69متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,217,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 69 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 48متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 48 متر  1 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 74متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,200,000 تومان
قیمت کل900,000,000 تومان

 74 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 109متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,840,000 تومان
قیمت کل1,400,000,000 تومان

 109 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 48متری دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,100,000 تومان
قیمت کل680,000,000 تومان

 48 متر  1 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 80متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,280,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان64متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,718,000 تومان
قیمت کل1,070,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 73متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,400,000 تومان
قیمت کل1,130,000,000 تومان

 73 متر  2 خواب  11 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818