رهن و اجاره

رهن و اجاره

آپارتمان 100متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 100متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 65,000,000 تومان
اجاره35,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 85متری 2خواب نوساز در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 75متری 2خواب نوساز در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 300,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 65متری 1خواب کم واحددر سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 35,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 65 متر  1 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 72متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 230,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 72 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 85متری 2خوابدر جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 53متری اداری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 35,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 53 متر  1 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 95متری 2خواب کم واحد در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 95 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 85متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 70متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 70 متر  2 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 93متری نوساز در شهران

ملک مسکونی

رهن 210,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 93 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 78متری دنج در شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 85,000,000 تومان
اجاره1,600,000 تومان

 78 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 85متری 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 1خواب کم واحد درپونک

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 62 متر  1 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 54متری در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 115,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 54 متر  1 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 80متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 70متری نوساز 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 70 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 110متری 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 128متری 3خواب دنج در فردوس شرق

ملک مسکونی

رهن 175,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 128 متر  3 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 62متری 1خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 165,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 62 متر  1 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 70متری کم واحد در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره1,200,000 تومان

 70 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره1,400,000 تومان

 80 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 85متری 2خواب در سردار جنگل

ملک مسکونی

رهن 210,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 60متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 60 متر  1 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 158متری تک واحدی در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 370,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 158 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 77متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 35,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 77 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 60متری نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 60 متر  1 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 60متری 1خواب دربلوارفردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 60 متر  1 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 60متری 1خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان70متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 160,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 70 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 89متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره2,800,000 تومان

 89 متر  2 خواب  8 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
تنظیم قرارداد