رهن و اجاره

رهن و اجاره

واحد 62متری 1خواب کم واحد در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,900,000 تومان

 62 متر  1 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 77متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 77 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 71متری دنج در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 71 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 86متری 2خواب دنج در جنت ابادمرکزی

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 80متری 2خواب کم واحد در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 55متری 1خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 55 متر  1 خواب  21 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان80متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 240,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 81متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 175,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 81 متر  2 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 58متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 160,000,000 تومان
اجاره1,600,000 تومان

 58 متر  1 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65متری 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 145,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 65 متر  2 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 48متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 20,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 48 متر  1 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 75متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 75 متر  1 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 112متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره4,500,000 تومان

 112 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 97متری و2خواب درجنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 97 متر  2 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 96 متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,300,000 تومان

 96 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 85متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 64 متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره450,000 تومان

 64 متر  1 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 70متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 70 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 85متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 190متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 190 متر  3 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 95متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره2,700,000 تومان

 95 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 59متری 1خواب در سازمان برنامه مرکزی

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره1,350,000 تومان

 59 متر  1 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 91متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 240,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 91 متر  2 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد127متری 3خواب در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 350,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 127 متر  3 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 119متری2خواب در سازمان برنامه مرکزی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 119 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 136متری 3خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 380,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 136 متر  3 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری2خواب کم واحد در ایت الله کاشانی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره1,800,000 تومان

 80 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد60متری1خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره1,400,000 تومان

 60 متر  1 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 100متری کم واحد در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 100 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 100متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره5,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

اپارتمان 85متری در بلوکهای شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 115,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  20 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818