رهن و اجاره مسکونی در

رهن و اجاره

117متر امکانات کامل شهرزیبا فرساد شرقی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 117 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر خوش نقشه وشیک شهرزیبا شربیانی غربی

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 85 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

118متر رهن کامل خوش نقشه شهرزیبا تعاون قدس

ملک مسکونی

رهن 240,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 118 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

100متر نورگیر جنوبی کم واحد شهرزیبا سرو

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,600,000 تومان

 100 متر  2 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

80 متر شهر زیبا مرادی 5 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

90 متر شهر زیبا رحمانی 15 ساله

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

77متر خوش نقشه شهران سوم شرقی

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 77 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

92متر نور ونقشه بینظیر شهرزیبا اردوشاهی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 92 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

80متر مجتمعی شیک شهرزیبا مرادی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

110 متر شهر زیبا شربیانی شرقی 4 ساله فووووول

ملک مسکونی

رهن 300,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 110 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

45متر رهن کامل خوش نقشه شهرزیبا مرادی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 45 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

60متر شهرزیبا احمدکاشانی

ملک مسکونی

رهن 20,000,000 تومان
اجاره2,300,000 تومان

 60 متر  1 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

93متر جنوبی کم واحد شهرزیبا احمد کاشانی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 93 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر رهن کامل فوق العاده شیک فردوس شرق رامین جنوبی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 120 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

71متر بازسازی شده شهرزیبا آلاله غربی

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 71 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

110متر شیک رهن کامل شهران سمیه غربی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 110 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

108متر شهران کوهسار

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 108 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

64متر باامکانات کامل رهن کامل شهران عباسی

ملک مسکونی

رهن 145,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 64 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

117متر خوش نقشه کم واحد شهرزیبا فرساد شرقی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 117 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

45متر خوش نقشه شهرزیبا آلاله شرقی

ملک مسکونی

رهن 20,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 45 متر  1 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

82متر شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 82 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر بازسازی شده شیک شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره1,200,000 تومان

 85 متر  2 خواب  58 سال ساخت

رهن و اجاره

84 متر شهران

ملک مسکونی

رهن 0 تومان
اجاره0 تومان

 84 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

70 متر شهر زیبا آلاله غربی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 70 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

80 متر شهر زیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

رهن 20,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

70متر شهرزیبا آلاله غربی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 70 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

70متر نقاشی شده شهران جنوبی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 70 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

105متر نورونقشه بینظیر شهرزیبا تعاون عدالت

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره2,800,000 تومان

 105 متر  2 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

65متر شهان کوهسار

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره1,100,000 تومان

 65 متر  1 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

105متر کم واحد نورونقشه بینظیر شهران سمیه غربی

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 105 متر  0 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

108متر منطقه ای دنج شهران کوهسار

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 108 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

55متر خوش نقشه کم واحد شهران طالقانی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره1,900,000 تومان

 55 متر  1 خواب  6 سال ساخت