رهن و اجاره مسکونی در

رهن و اجاره

واحد 120متری 3خواب در ایت الله کاشانی

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 120 متر  3 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 86متری 2خواب درسازمان برنامه جنوبی میدان یاسمن

ملک مسکونی

رهن 180,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 86 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 52متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره1,650,000 تومان

 52 متر  1 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

اپارتمان 55متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 55 متر  1 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 80متری شیک در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 75متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  2 خواب  19 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 115متری نوساز در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره3,600,000 تومان

 115 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 112متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره4,500,000 تومان

 112 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 117متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 300,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 117 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 180متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 450,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 180 متر  3 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد60متری 1خواب درپونک

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره400,000 تومان

 60 متر  1 خواب  28 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 83متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 83 متر  2 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 145متری کم واحد در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره2,900,000 تومان

 145 متر  3 خواب  24 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 163متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره5,000,000 تومان

 163 متر  3 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 68متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 68 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 90متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 90 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 83متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 83 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 280,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 65,000,000 تومان
اجاره1,550,000 تومان

 65 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 50متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 50 متر  1 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 67متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره2,100,000 تومان

 67 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 65متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 65 متر  2 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد60متری 1خواب در سازمان برنامه جنوبی

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 60 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری بازسازی شده در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 3خواب 126متری در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 320,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 126 متر  3 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد80متری2خواب در شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 131متری 3خواب درفردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 131 متر  3 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 70متری 2خواب خوش قیمت در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره1,650,000 تومان

 70 متر  2 خواب  19 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 86متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,800,000 تومان

 86 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 90متری دنج درجنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 68 متری 2حواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 68 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 78متری کم واحد در جنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 78 متر  2 خواب  16 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818