رهن و اجاره مسکونی در جنت آباد

رهن و اجاره

واحد 84متری 2خواب در حنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 230,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 84 متر  2 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد200متری 3خواب در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 350,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 200 متر  3 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 95متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,600,000 تومان

 95 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 86متری نوساز در جنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 86 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری 2خواب در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 80 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 93متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 93 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 100متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 235,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 100 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 84متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,800,000 تومان

 84 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 61متری نوساز در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 61 متر  1 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 70متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 70 متر  2 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 60متری نوساز در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 93متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 93 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 126متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره5,000,000 تومان

 126 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 60متری 1خواب نوساز در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 120متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 240,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 120 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 150متری نوساز 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 350,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 150 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 92متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 180,000,000 تومان
اجاره1,800,000 تومان

 92 متر  2 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 130متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 400,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 130 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 90متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 230,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 90 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 100متری تک واحدی در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره2,300,000 تومان

 65 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 116متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 116 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 118متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره4,000,000 تومان

 118 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 40متری 1خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 35,000,000 تومان
اجاره1,700,000 تومان

 40 متر  1 خواب  24 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 54متری 1خواب در جنت مرکزی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 54 متر  1 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 130متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 300,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 130 متر  3 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 95متری کم واحد در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 160,000,000 تومان
اجاره300,000 تومان

 95 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 135متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره3,600,000 تومان

 135 متر  3 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 127متری 3خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 127 متر  3 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 65 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65متری 1خواب کم واحد در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,400,000 تومان

 65 متر  1 خواب  12 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818