رهن و اجاره مسکونی در جنت آباد

رهن و اجاره

آپارتمان 100متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 100متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 65,000,000 تومان
اجاره35,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 85متری 2خواب نوساز در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 72متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 230,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 72 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 85متری 2خوابدر جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 53متری اداری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 35,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 53 متر  1 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 70متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 70 متر  2 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 85متری 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 70متری نوساز 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 70 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 110متری 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره1,400,000 تومان

 80 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 60متری 1خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان70متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 160,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 70 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 89متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره2,800,000 تومان

 89 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

اپارتمان 118متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 320,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 118 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 70متری کم واحد درجنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 70 متر  2 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان96متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 225,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 96 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 82متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 82 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 100متری2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 70متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 70 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 115متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره4,000,000 تومان

 115 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 95متری2خواب در جنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 95 متر  2 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 90متری 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 280,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 90 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 110متری 2خواب کم واحد در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 230,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 110 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 65متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 65 متر  2 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 73 متری 2خواب درجنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 115,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 73 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 61متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 61 متر  1 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 75متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 75 متر  1 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 95 متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 95 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 73متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 210,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 73 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 75,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 115متری کم واحد در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 350,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 115 متر  2 خواب  8 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
تنظیم قرارداد