رهن و اجاره مسکونی در شهر زیبا

رهن و اجاره

آپارتمان113متری 3خواب درشهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره3,300,000 تومان

 113 متر  3 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 90متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 90 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 97متری 2خواب نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,700,000 تومان

 97 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 50متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 50 متر  1 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 48متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 48 متر  1 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 90متری 2خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 90 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 90متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 90 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 92متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 192,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 92 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 135متری 3خواب در دهکده المپیک

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 135 متر  3 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 52متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره1,650,000 تومان

 52 متر  1 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد80متری2خواب در شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 80متری کم واحد در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65متری 1خواب درشهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 65 متر  1 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 50متری 1خواب در شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 50 متر  1 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 74متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,100,000 تومان

 74 متر  2 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 132متری کم واحد در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 132 متر  3 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 63متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 85,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 63 متر  1 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 50متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 50 متر  1 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 76متری کم واحد در شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 20,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 76 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 70متری 2خواب در شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره1,900,000 تومان

 70 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 60متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره900,000 تومان

 60 متر  1 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 113متری 3خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 240,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 113 متر  3 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 120متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 280,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 120 متر  2 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری خوش نقشه در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 69متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 145,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 969 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 90متر 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,700,000 تومان

 90 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 73متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 73 متر  1 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 74متری نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 74 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 76 متری کم واحد در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 20,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 76 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 90متری کم واحد در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره2,300,000 تومان

 90 متر  2 خواب  15 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818