رهن و اجاره مسکونی در شهر زیبا

رهن و اجاره

واحد 87متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 87 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 90متری کم واحد در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 90 متر  2 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 122متری 2خواب کم واحد

ملک مسکونی

رهن 180,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 122 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 80متری 2خواب کم واحد در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 48متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 20,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 48 متر  1 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

اپارتمان 85متری در بلوکهای شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 115,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 85متری نوساز درشهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 180,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 65متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 65 متر  1 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 95متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 68متربی 2خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 115,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 68 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 112متری 2خواب درشهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 112 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 115متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,200,000 تومان

 115 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان113متری 3خواب درشهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره3,300,000 تومان

 113 متر  3 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 90متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 90 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 97متری 2خواب نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,700,000 تومان

 97 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 50متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 50 متر  1 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 48متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 48 متر  1 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 90متری 2خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 90 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 90متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 90 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 92متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 192,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 92 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 135متری 3خواب در دهکده المپیک

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 135 متر  3 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 52متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره1,650,000 تومان

 52 متر  1 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد80متری2خواب در شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 80متری کم واحد در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65متری 1خواب درشهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 65 متر  1 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 50متری 1خواب در شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 50 متر  1 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 74متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,100,000 تومان

 74 متر  2 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 132متری کم واحد در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 132 متر  3 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 63متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 85,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 63 متر  1 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 50متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 50 متر  1 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 76متری کم واحد در شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 20,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 76 متر  2 خواب  18 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818