خرید و فروش

فروش

واحد 105متری 2خواب درشهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,200,000 تومان
قیمت کل1,500,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

آپارتمان50متری 1خواب در فردوس شرق

ملک مسکونی

قیمت متری14,800,000 تومان
قیمت کل740,000,000 تومان

 50 متر  1 خواب  14 سال ساخت

فروش

واحد 110متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل2,090,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

آپارتمان 63متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,400,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 63 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

آپارتمان 119متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,800,000 تومان
قیمت کل2,000,000,000 تومان

 119 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

آپارتمان 64متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,200,000 تومان
قیمت کل1,170,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

واحد 57متری 1خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل800,000,000 تومان

 57 متر  1 خواب  17 سال ساخت

فروش

آپارتمان 95متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,425,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 78متری 2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری22,500,000 تومان
قیمت کل1,775,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 50متری نوساز در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری22,500,000 تومان
قیمت کل1,125,000,000 تومان

 50 متر  1 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 52متری 1خواب نوساز در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری22,500,000 تومان
قیمت کل1,170,000,000 تومان

 52 متر  1 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 75متری نوساز در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل1,685,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 143متری نوساز 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,500,000 تومان
قیمت کل2,931,500,000 تومان

 143 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 100متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,500,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

آپارتمان 95متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,425,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

پارتمان 115متری3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,610,000,000 تومان

 115 متر  3 خواب  10 سال ساخت

فروش

واحد 73متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,400,000 تومان
قیمت کل1,350,000,000 تومان

 73 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

آپارتمان 176متری نوساز 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری24,000,000 تومان
قیمت کل4,224,000,000 تومان

 176 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 125متری3خواب در سازمان برنامه جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل2,250,000,000 تومان

 125 متر  3 خواب  10 سال ساخت

فروش

آپارتمان 85متری 2خواب در شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,300,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 110متری 2خواب درشهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,800,000 تومان
قیمت کل1,850,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

آپارتمان 122متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,500,000 تومان
قیمت کل2,400,000,000 تومان

 122 متر  3 خواب  6 سال ساخت

فروش

آپارتمان 87متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری13,200,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

آپارتمان 110متری نوساز در جنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,900,000 تومان
قیمت کل2,300,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 51متری نوساز 1خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری19,800,000 تومان
قیمت کل1,010,000,000 تومان

 51 متر  1 خواب  5 سال ساخت

فروش

واحد 130متری 3خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل2,730,000,000 تومان

 130 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 106متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,800,000 تومان
قیمت کل1,680,000,000 تومان

 106 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد155متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,600,000 تومان
قیمت کل3,200,000,000 تومان

 155 متر  3 خواب  8 سال ساخت

فروش

آپارتمان 105متری نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری21,500,000 تومان
قیمت کل2,257,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 56متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 56 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

آپارتمان 202متری 3خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری26,000,000 تومان
قیمت کل5,250,000,000 تومان

 202 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان نوساز 110متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,900,000 تومان
قیمت کل1,969,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  نوساز


مشاوره رایگان تلفنی
تنظیم قرارداد