خرید و فروش مسکونی در

فروش

واحد 97متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,100,000 تومان
قیمت کل2,150,000,000 تومان

 97 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 70متری در برج پونک

ملک مسکونی

قیمت متری18,100,000 تومان
قیمت کل1,270,000,000 تومان

 70 متر  2 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 100متری 2خواب در برج پونک

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,800,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 84متری 2خواب در جنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 84 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

واحد90متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,300,000 تومان
قیمت کل1,560,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 50متری 1خواب در دهکده المپیک

ملک مسکونی

قیمت متری13,800,000 تومان
قیمت کل690,000,000 تومان

 50 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

آپارتمان 70متری 1خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل910,000,000 تومان

 70 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

دوواحد 120متری 2خواب در دهکده المپیک

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل4,100,000,000 تومان

 200 متر  2 خواب  28 سال ساخت

فروش

2ساختمان 120.متری کلنگی برای ساخت

ملک مسکونی

قیمت متری42,000,000 تومان
قیمت کل8,064,000,000 تومان

 192 متر  2 خواب  28 سال ساخت

فروش

واحد 130متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل2,868,000,000 تومان

 130 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

واحد 152متری نوساز در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل3,500,000,000 تومان

 152 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 80متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,360,000,000 تومان

 80 متر  1 خواب  نوساز

فروش

واحد 134متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل2,948,000,000 تومان

 134 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 103متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل1,950,000,000 تومان

 103 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

آپارتمان 133متری 3خواب نوساز در جنت اباد جنوبی ر

ملک مسکونی

قیمت متری24,000,000 تومان
قیمت کل3,192,000,000 تومان

 133 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 118متری نوساز درجنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل2,124,000,000 تومان

 118 متر  2 خواب  نوساز

فروش

6واحد 60متری در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری40,000,000 تومان
قیمت کل9,200,000,000 تومان

 360 متر  1 خواب  28 سال ساخت

فروش

3واحد هر کدام 127متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری40,000,000 تومان
قیمت کل10,400,000,000 تومان

 260 متر  3 خواب  28 سال ساخت

فروش

واحد 90متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,400,000 تومان
قیمت کل1,390,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

واحد156متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,200,000 تومان
قیمت کل2,800,000,000 تومان

 156 متر  3 خواب  9 سال ساخت

فروش

آپارتمان 119متری 3خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل2,618,000,000 تومان

 119 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 108متری خوش قیمت در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,620,000,000 تومان

 108 متر  2 خواب  19 سال ساخت

فروش

واحد 115متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری24,000,000 تومان
قیمت کل2,760,000,000 تومان

 115 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 70متری 2خواب در فردوس شرق

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 70 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 83متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل1,580,000,000 تومان

 83 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

واحد 90متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری16,600,000 تومان
قیمت کل1,550,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  9 سال ساخت

فروش

آپارتمان 119متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل2,618,000,000 تومان

 119 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 58متری1خواب درشهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری13,100,000 تومان
قیمت کل760,000,000 تومان

 58 متر  1 خواب  4 سال ساخت

فروش

آپارتمان 72متری دنج در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری15,200,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

آپارتمان 136متری 3خواب در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,970,000,000 تومان

 136 متر  3 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 97متری 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,358,000,000 تومان

 97 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

واحد 55متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,600,000 تومان
قیمت کل970,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  15 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818