خرید و فروش مسکونی در | صفحه 2

فروش

واحد 80متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری16,250,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 87متری 2خواب درجنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,800,000 تومان
قیمت کل1,550,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

اپارتمان92متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,600,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

واحد 185متری 3خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,900,000 تومان
قیمت کل3,500,000,000 تومان

 185 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 140متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل2,380,000,000 تومان

 140 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 52 متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری15,096,000 تومان
قیمت کل785,000,000 تومان

 52 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

واحد 87متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,520,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 95 متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل1,760,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

آپارتمان 170متری 3خواب در پونک

ملک مسکونی

قیمت متری27,000,000 تومان
قیمت کل4,590,000,000 تومان

 170 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 55متری 1خواب فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری15,181,000 تومان
قیمت کل835,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  17 سال ساخت

فروش

آپارتمان 73متری 1خواب در پونک

ملک مسکونی

قیمت متری17,260,000 تومان
قیمت کل1,260,000,000 تومان

 73 متر  1 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 92متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,600,000 تومان
قیمت کل1,435,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 57متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,950,000 تومان
قیمت کل795,000,000 تومان

 57 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

اپارتمان 67متری کم واحد درشهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,100,000 تومان
قیمت کل950,000,000 تومان

 67 متر  1 خواب  14 سال ساخت

فروش

اپارتمان 62متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,900,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 90متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,400,000 تومان
قیمت کل1,570,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 84متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری14,500,000 تومان
قیمت کل1,218,000,000 تومان

 84 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

واحد 73متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,490,000 تومان
قیمت کل1,350,000,000 تومان

 73 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

اپارتمان 80متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری16,250,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 75متری نوساز در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری17,300,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 62متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل1,178,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  12 سال ساخت

فروش

واحد86متری 2خواب در جنت اباد

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,462,000,000 تومان

 86 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

واحد 135متری 3خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل3,105,000,000 تومان

 135 متر  3 خواب  نوساز

فروش

زمین کلنگی بامتراژ333متر

ملک مسکونی

قیمت متری38,000,000 تومان
قیمت کل12,654,000,000 تومان

 333 متر  2 خواب  30 سال ساخت

فروش

واحد 58متری کم واحد در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 58 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

واحد 155متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری24,000,000 تومان
قیمت کل3,400,000,000 تومان

 155 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 75متری 2خواب در پونک

ملک مسکونی

قیمت متری15,700,000 تومان
قیمت کل1,177,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

ساختمان کلنگی دارای 3واحد در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری38,000,000 تومان
قیمت کل14,896,000,000 تومان

 392 متر  2 خواب  30 سال ساخت

فروش

واحد 69متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,217,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 69 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

واحد 91متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,430,000 تومان
قیمت کل1,950,000,000 تومان

 91 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 63متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری14,200,000 تومان
قیمت کل900,000,000 تومان

 63 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

آپارتمان 65متری 1خواب در جنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری14,460,000 تومان
قیمت کل940,000,000 تومان

 65 متر  1 خواب  20 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818