خرید و فروش مسکونی در جنت آباد

فروش

واحد 86متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,100,000 تومان
قیمت کل1,650,000,000 تومان

 86 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 131متری 3خواب در جنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,700,000 تومان
قیمت کل2,450,000,000 تومان

 131 متر  3 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 100متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,600,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 93متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,500,000 تومان
قیمت کل1,950,000,000 تومان

 93 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

واحد 95متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل1,900,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

آپارتمان 128متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,750,000 تومان
قیمت کل2,400,000,000 تومان

 128 متر  3 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 83متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,800,000 تومان
قیمت کل1,650,000,000 تومان

 83 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

آپارتمان 91متری کم واحد در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل1,820,000,000 تومان

 91 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 100متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل1,900,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

آپارتمان 63متری 2خواب کم واحد در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,040,000,000 تومان

 63 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

واحد 62متری 1خواب نوساز در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری17,700,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 96متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل1,776,000,000 تومان

 96 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

واحد 145متری3خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل3,190,000,000 تومان

 145 متر  3 خواب  4 سال ساخت

فروش

آپارتمان111متری 3خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل2,050,000,000 تومان

 111 متر  3 خواب  6 سال ساخت

فروش

آپارتمان 121متری 2خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,200,000 تومان
قیمت کل2,450,000,000 تومان

 121 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

واحد80متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری10,000,000 تومان
قیمت کل800,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

واحد155متری 3خواب تک واحدی در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری22,580,000 تومان
قیمت کل3,500,000,000 تومان

 155 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 150متری 3خواب نوساز در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل3,000,000,000 تومان

 150 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 160متری 3خواب نوساز در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری22,100,000 تومان
قیمت کل3,540,000,000 تومان

 160 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 165متری 3خواب نوساز جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری23,600,000 تومان
قیمت کل3,900,000,000 تومان

 165 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 78متری 2خواب کم واحددر جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,500,000 تومان
قیمت کل1,053,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

آپارتمان 100متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل2,200,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 67متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,005,000,000 تومان

 67 متر  2 خواب  21 سال ساخت

فروش

واحد نوساز 120متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل2,700,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 72متری 2خواب در جنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل1,116,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

آپارتمان 3خواب نوساز150متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل3,000,000,000 تومان

 150 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 86متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,290,000 تومان
قیمت کل1,315,000,000 تومان

 86 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

آپارتمان 142متری 3خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,900,000 تومان
قیمت کل2,260,000,000 تومان

 142 متر  3 خواب  5 سال ساخت

فروش

واحد نوساز 110متری2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل2,090,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

زمین کلنگی 336متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری35,000,000 تومان
قیمت کل11,760,000,000 تومان

 336 متر  2 خواب  38 سال ساخت

فروش

زمین کلنگی 308متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری40,000,000 تومان
قیمت کل12,320,000,000 تومان

 308 متر  2 خواب  38 سال ساخت

فروش

واحد 60متری 1خواب در جنت اباد جوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل783,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  12 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818