خرید و فروش مسکونی در

فروش

آپارتمان 112متری نوساز درجنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری24,000,000 تومان
قیمت کل2,700,000,000 تومان

 112 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 97متری کم واحد در جنت اباد رکزی

ملک مسکونی

قیمت متری16,400,000 تومان
قیمت کل1,600,000,000 تومان

 97 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

آپارتمان 144متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,500,000 تومان
قیمت کل1,950,000,000 تومان

 144 متر  3 خواب  19 سال ساخت

فروش

واحد 52متری 1خواب در شهران جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری16,300,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 52 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

آپارتمان 90متری2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,170,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

آپارتمان 130متری 3خواب درجنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل3,000,000,000 تومان

 130 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 92متری 2خواب کم واحد درجنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,700,000 تومان
قیمت کل1,820,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

آپارتمان149متری نوساز در شهران جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل2,600,000,000 تومان

 149 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد96متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل2,020,000,000 تومان

 96 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان 106متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل2,438,000,000 تومان

 106 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 66متری 2خواب درجنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,200,000 تومان
قیمت کل1,130,000,000 تومان

 66 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 62متری 1خواب در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

آپارتمان 80متری 2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری12,750,000 تومان
قیمت کل1,020,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

آپارتمان 112متری 2خواب در شهران شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,240,000,000 تومان

 112 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 70متری نوساز درشهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل1,400,000,000 تومان

 70 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 79متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل1,817,000,000 تومان

 79 متر  2 خواب  نوساز

فروش

ساختمان کلنگی 250متری در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری9,000,000 تومان
قیمت کل35,000,000,000 تومان

 250 متر  2 خواب  38 سال ساخت

فروش

واحد 85متری 2خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل2,070,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 81متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل1,840,000,000 تومان

 81 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 96متری 2خواب دنج در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری19,300,000 تومان
قیمت کل1,850,000,000 تومان

 96 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 129متری 3خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری25,000,000 تومان
قیمت کل3,225,000,000 تومان

 129 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 96متری2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,300,000 تومان
قیمت کل2,150,000,000 تومان

 96 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپاتمان 120متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,600,000 تومان
قیمت کل2,120,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 86متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,500,000 تومان
قیمت کل1,850,000,000 تومان

 86 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

آپارتمان 120متری 2خواب درشهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,400,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

واحد132متری 3خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,900,000 تومان
قیمت کل2,900,000,000 تومان

 132 متر  3 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان 100متری 2جواب در شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل1,550,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

آپارتمان 107متری دنج در شهران شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری16,300,000 تومان
قیمت کل1,750,000,000 تومان

 107 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 83متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,750,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 83 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

واحد 95متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری25,000,000 تومان
قیمت کل2,375,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 85متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل1,700,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

واحد 98متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,300,000 تومان
قیمت کل1,700,000,000 تومان

 98 متر  2 خواب  11 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
تنظیم قرارداد