خرید و فروش مسکونی در شهر زیبا

فروش

بهترین منطقه شهرزیبا 100متر بانورگیر بینظیر

ملک مسکونی

قیمت متری19,500,000 تومان
قیمت کل1,950,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

فروش 67 متر ی نور جنوبی فووول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری17,612,000,000 تومان
قیمت کل1,180,000,000 تومان

 67 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

71متر شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,030,000,000 تومان

 71 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

59 متر زیرقیمت منطقه نورگیر عالی شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری13,900,000 تومان
قیمت کل820,000,000 تومان

 59 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

87متر نقشه ونورگیر عالی شهرزیبا شربیانی شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری25,000,000 تومان
قیمت کل2,175,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  نوساز

فروش

85متر بازسازی شده شیک شهرزیبا فرهنگ

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,350,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  28 سال ساخت

فروش

110متر شیک کم واحد شهرزیبا آلاله شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,980,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

58متر نورگیر عالی شهرزیبا شربیانی شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل900,000,000 تومان

 58 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

81متر کم واحد شهرزیبا رحمانی جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 81 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

54متر نقشه بینظیر شهرزیبا خیابان مرادی

ملک مسکونی

قیمت متری17,700,000 تومان
قیمت کل960,000,000 تومان

 54 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

80متر بازسازی شده شیک شهرزیبا میدان کودک

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  38 سال ساخت

فروش

85متر شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل1,700,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

فروش

84 متر شهر زیبا آشوری 15 ساله فول باز سازی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 84 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

112متر نوساز فول امکانات شهر زیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,680,000,000 تومان

 112 متر  2 خواب  نوساز

فروش

60متر نقشه فوق العاده بینظیر شهرزیبا کاشانی

ملک مسکونی

قیمت متری18,300,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  3 سال ساخت

فروش

95متر تکواحدی خوش نقشه شهران 16متری مهدی

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل2,000,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

93 متر شهر زیبا میدان کودک 5 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,625,000,000 تومان

 93 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

واحدها 40تا 70متر نوساز خوش نقشه شهرزیبا رحمانی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل0 تومان

  متر   خواب  نوساز

فروش

94متر کم واحد نوربینظیر شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری12,700,000 تومان
قیمت کل1,193,000,000 تومان

 94 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

82متر نورگیر عالی حکیم غرب ایران پویا

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,435,000,000 تومان

 82 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

148متر شیک ویو بینظیر شهرزیبا شربیانی غربی

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل2,440,000,000 تومان

 148 متر  3 خواب  نوساز

فروش

94متر کم واحد نوربینظیر شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری13,500,000 تومان
قیمت کل1,269,000,000 تومان

 94 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

67متر خوش نقشه شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,220,000,000 تومان

 67 متر  2 خواب  نوساز

فروش

88متر خوش نقشه شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,496,000,000 تومان

 88 متر  2 خواب  نوساز

فروش

122متر نوساز شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل2,074,000,000 تومان

 122 متر  2 خواب  نوساز

فروش

113متر نورگیر بینظیر کم واحد شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری14,300,000 تومان
قیمت کل1,615,900,000 تومان

 113 متر  2 خواب  نوساز

فروش

103 متر شهر زیبا میدان کودک

ملک مسکونی

قیمت متری16,400,000 تومان
قیمت کل1,680,000,000 تومان

 103 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

52 متر شهر زیبا بلوار تعاون شربیانی شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری15,100,000 تومان
قیمت کل800,000,000 تومان

 53 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

103متر شهر زیبا بلوار تعاون اندیشه جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری12,000,000 تومان
قیمت کل1,044,000,000 تومان

 103 متر  103 خواب  17 سال ساخت

فروش

64 متر شهر زیبا کوی مخابرات

ملک مسکونی

قیمت متری15,000 تومان
قیمت کل960,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

52 متر شهر زیبا تعاون 6 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری18,840,000 تومان
قیمت کل980,000,000 تومان

 52 متر  1 خواب  6 سال ساخت

فروش

دوواحد110و120متری پیش فروش مرحله نازک کاری مرزداران ایثار

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل2,310,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  نوساز