خرید و فروش مسکونی در شهر زیبا

فروش

واحد 105متری 2خواب درشهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,200,000 تومان
قیمت کل1,500,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

آپارتمان 119متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,800,000 تومان
قیمت کل2,000,000,000 تومان

 119 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 110متری 2خواب درشهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,800,000 تومان
قیمت کل1,850,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

آپارتمان 87متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری13,200,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

آپارتمان 105متری نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری21,500,000 تومان
قیمت کل2,257,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 56متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 56 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

آپارتمان 202متری 3خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری26,000,000 تومان
قیمت کل5,250,000,000 تومان

 202 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 85متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,100,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

آپارتمان 114متری دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,100,000 تومان
قیمت کل1,730,000,000 تومان

 114 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 187متری 3خواب تک واحدی در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل4,300,000,000 تومان

 187 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 106متری دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,600,000 تومان
قیمت کل1,865,000,000 تومان

 106 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

آپارتمان 187متری 3خواب کم واحدی در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل4,300,000,000 تومان

 187 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 110متری دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,200,000 تومان
قیمت کل1,892,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

آپارتمان 122متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,600,000,000 تومان

 122 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

واحد 91متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری11,000,000 تومان
قیمت کل1,000,000,000 تومان

 91 متر  1 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 80متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,750,000 تومان
قیمت کل1,340,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 55متری دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری11,100,000 تومان
قیمت کل650,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  17 سال ساخت

فروش

واحد 60متری دنج در شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل920,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 72متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,200,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

آپارتمان 125متری دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,715,000,000 تومان

 125 متر  3 خواب  12 سال ساخت

فروش

واحد 120متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل2,050,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

آپارتمان 101متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,600,000 تومان
قیمت کل1,580,000,000 تومان

 101 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

اپارتمان 76متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,700,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 76 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 106متری 2خواب شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,500,000,000 تومان

 106 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 67متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,900,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 67 متر  1 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 52متری 1خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل960,000,000 تومان

 52 متر  1 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان 2خواب 109متری در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل1,690,000,000 تومان

 109 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

آپارتمان 85متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,400,000 تومان
قیمت کل1,230,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  1398 سال ساخت

فروش

واحد 57متری 1خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,200,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 57 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

زمین کلنگی وساختمان به متراژ248متری در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری30,000,000 تومان
قیمت کل7,440,000,000 تومان

 248 متر  2 خواب  38 سال ساخت

فروش

آپارتمان 103متری 2خواب دنج درشهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,300,000 تومان
قیمت کل1,480,000,000 تومان

 103 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

واحد 51متری 1خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,600,000 تومان
قیمت کل800,000,000 تومان

 51 متر  1 خواب  8 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
تنظیم قرارداد