خرید و فروش مسکونی در شهر زیبا

فروش

واحد 55متری کم واحد در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,700,000 تومان
قیمت کل700,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

اپارتمان 85 متری2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,200,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

واحد 85متری 2خواب نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,487,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 105متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری11,500,000 تومان
قیمت کل1,115,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 102متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,882,000 تومان
قیمت کل1,620,000,000 تومان

 102 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد80متری 2خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,360,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان 82متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,600,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 82 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 140متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل2,380,000,000 تومان

 140 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 92متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,600,000 تومان
قیمت کل1,435,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

اپارتمان 67متری کم واحد درشهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,100,000 تومان
قیمت کل950,000,000 تومان

 67 متر  1 خواب  14 سال ساخت

فروش

اپارتمان 62متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,900,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 69متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,217,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 69 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

واحد 74متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,200,000 تومان
قیمت کل900,000,000 تومان

 74 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 109متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,840,000 تومان
قیمت کل1,400,000,000 تومان

 109 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 48متری دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,100,000 تومان
قیمت کل680,000,000 تومان

 48 متر  1 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 80متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,280,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان64متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,718,000 تومان
قیمت کل1,070,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 73متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,400,000 تومان
قیمت کل1,130,000,000 تومان

 73 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

واحد 97متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,260,000,000 تومان

 97 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

واحد 59متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل944,000,000 تومان

 59 متر  1 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 95متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,105,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

کلنگی 360متری با3واحد مسکونی در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری45,000,000 تومان
قیمت کل16,200,000,000 تومان

 360 متر  3 خواب  28 سال ساخت

فروش

آپارتمان 108متری خوش قیمت در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,620,000,000 تومان

 108 متر  2 خواب  19 سال ساخت

فروش

آپارتمان 58متری1خواب درشهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری13,100,000 تومان
قیمت کل760,000,000 تومان

 58 متر  1 خواب  4 سال ساخت

فروش

واحد 108متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,500,000 تومان
قیمت کل1,566,000,000 تومان

 108 متر  2 خواب  20 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818