خرید و فروش مسکونی در شهر زیبا

فروش

واحد 120متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل2,050,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

آپارتمان 101متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,600,000 تومان
قیمت کل1,580,000,000 تومان

 101 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

اپارتمان 76متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,700,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 76 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 106متری 2خواب شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,500,000,000 تومان

 106 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 67متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,900,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 67 متر  1 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 52متری 1خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل960,000,000 تومان

 52 متر  1 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان 2خواب 109متری در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل1,690,000,000 تومان

 109 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

آپارتمان 85متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,400,000 تومان
قیمت کل1,230,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  1398 سال ساخت

فروش

واحد 57متری 1خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,200,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 57 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

زمین کلنگی وساختمان به متراژ248متری در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری30,000,000 تومان
قیمت کل7,440,000,000 تومان

 248 متر  2 خواب  38 سال ساخت

فروش

آپارتمان 103متری 2خواب دنج درشهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,300,000 تومان
قیمت کل1,480,000,000 تومان

 103 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

واحد 51متری 1خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,600,000 تومان
قیمت کل800,000,000 تومان

 51 متر  1 خواب  8 سال ساخت

فروش

آپارتمان 98متری 2خواب نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,500,000 تومان
قیمت کل1,225,000,000 تومان

 98 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 55متری کم واحد در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,700,000 تومان
قیمت کل700,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

اپارتمان 85 متری2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,200,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

واحد 85متری 2خواب نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,487,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 105متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری11,500,000 تومان
قیمت کل1,115,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 102متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,882,000 تومان
قیمت کل1,620,000,000 تومان

 102 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد80متری 2خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,360,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان 82متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,600,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 82 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 140متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل2,380,000,000 تومان

 140 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 92متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,600,000 تومان
قیمت کل1,435,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

اپارتمان 67متری کم واحد درشهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,100,000 تومان
قیمت کل950,000,000 تومان

 67 متر  1 خواب  14 سال ساخت

فروش

اپارتمان 62متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,900,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 69متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,217,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 69 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

واحد 74متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,200,000 تومان
قیمت کل900,000,000 تومان

 74 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 109متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,840,000 تومان
قیمت کل1,400,000,000 تومان

 109 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 48متری دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,100,000 تومان
قیمت کل680,000,000 تومان

 48 متر  1 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 80متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,280,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان64متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,718,000 تومان
قیمت کل1,070,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 73متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,400,000 تومان
قیمت کل1,130,000,000 تومان

 73 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

واحد 97متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,260,000,000 تومان

 97 متر  2 خواب  16 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818