قرار داد فروش قطعی خانه

نویسنده : مدیریت بامینو 0 نظر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

contract

به نام خدا

قرارداد

(فروش قطعي يك باب خانه مسكوني )

 

 

طرف اول قرارداد (فروشنده ):

خانم / آقاي : ......................فرزند آقاي ..............
داراي شناسنامه شماره .............................................................................................صادره از ..................متولد ................ساكن : .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (خريدار ) :

خانم / آقاي : ........................فرزند آقاي .........................
داراي شناسنامه شماره .................................................................................................صادره از ...................متولد ......................ساكن : ............................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد :  

شش دانگ يك باب ساختمان مسكوني احداثي به مساخت .....................متر مربع داراي‌پلاك .................فرعي از ...................اصلي................واقع درشهر  .... بخش .............ثبتي  و به نشاني .....................................................................................................................................................................................................................محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره .....................مورخ      /    /   13صفحه ...........جلد ..........به شماره چاپي ..........صادره به نام خانم / آقاي ....................انتقالي مع الواسطه به فروشنده طبق سند رسمي شماره .........مورخ ........دفتر خانه ...... تهران وبا جميع توابع شرعيه ولواحق عرفيه آن بدون استثناء عرصتاً و اعياناً به انضمام برق به شماره پرونده ....و آب به شماره اشتراك ........و گاز شهري به شماره شناسايي ........و يك رشته تلفن به شماره ......منصوبه هاي در آن اعم از حق الاشتراك ها و ودايع احتمالي مربوطه .

مبلغ قرارداد(قيمت مورد معامله) :

مبلغ ..............ريال كه مبلغ ...........ريال از آن طي چك شماره .........مورخ .............عهده حساب جاري .... بانك ................ شعبه .............. تسليم فروشنده گرديده و ما بقي كه مبلغ ............... ريال است ذمه خريدار دين ثابت است كه در تاريخ .......و همزمان با تنظيم و امضاء‌سند رسمي مفاد اين مبايعه نامه قطعيه به فروشنده بپردازد .

كافه خيارات خصوصا خيار غبن هر چند فاحش از متعابعين اسقاط گرديده و به اظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري شده است .

منافع مورد معامله قبلاً به كسي واگذار نشده وبا قرار مبيع در تصرف فروشنده است كه متعهد گرديده مورد معامله را در تاريخ     /   /   13 صحيحاً و سالماً تخليه كرده و در مقابل اخذ رسيد به خريدار تحويل دهد و در صورت عدم تحويل به موقع ،‌فروشنده ملزم به تاديه روزانه مبلغ . ريال به عنوان خسارت تاخير تخليه و تحويل و وجه التزام به خريدار مي باشد و خريدار محق به مراجعه از طريق مراجع رسمي جهت تخليه و تحويل مبيع و وصل وجه التزام مزبور از تاريخ سررسيد مرقوم مي باشد و فروشنده اقرار نمود كه افراد ممنوع المعامله نمي باشد .

 

شروط :

  1. كليه ماليات ها و ماليات نقل و انتقال و عوارض شهرداري به عهده فروشنده و هزينه محضر اعم از
    حق الثبت و حق التحرير و بهاي اوراق به عهده طرفين است .
  2. تاريخ و ساعت حضور در دفتر خانه جهت تنظيم سند رسمي مفاد اين مبايعه نامه قطعيه ساعت ..........صبح روز ... مورخه ......ماه هزار و سيصد و ............13 شمسي و در دفتر خانه اسناد رسمي شماره ............واقع در تهران در خيابان ........ مي باشد كه طرفين ملزم به حضور در آن و اجرا ي مفاد متن اين قرارداد مي باشد .
  3. دريافت مفاصا حساب هاي مالياتي و عوارض و اخذ پاسخ استعلاميه هاي دفتر خانه  و ساير مجوزات مربوطه و ارائه آن به دفتر خانه مزبور قبل از وقت حضور فوق الذكر با فروشنده است .
  4. بنا به مالكيت خريدار كه طبق اين مبايعه نامه قطعيت يافته خريدار حق انتقال مورد معامله را جزاً يا كلاً دارد بنابراين نسبت به مورد انتقال اخير الذكر قائم مقام خريدار مالكيت خواهد داشت كه طبيعتاً متعهد به اجراي مفاد اين مبايعه نامه قطعيه در قسمتي كه مالكيت او محرز گرديده باشد .
  5. طرفين اعم از فروشنده و خريدار ضمن عقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم كه با قرار عقد خارج لازم في مابين آنان به طور شفاهي منعقد شده متعهد و ملزم به اجرا تمامي مفاد اين مبايعه قطعيه گرديده و مي باشد .
  6. تاديه بدهي هاي احتمالي ناشي از آب و برق و تلفن و گاز منصوبه تا روز تخليه و تحويل به عهده فروشنده است والا خريدار حق دارد آنرا پرداخته وبا رائه قبوض مثبته از فروشنده مطالبه وصول كند
  7. ضمان درك از تاريخ زير لغايت پنجاه سال شمسي به عهده فروشنده است .

اين مبايعه نامه در دو نسخه متحد المتن و متحد الاعتبار تنظيم و امضاء‌شده و مبادله گرديده  است .

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال دیدگاه


اخبار

چرا

چرا مشاور املاک؟


مهدی حسینی
Bamino Inc

اخبار

معرفی

معرفی محله مرزداران


مهدی حسینی
Bamino Inc

اخبار

اساسنامه

اساسنامه آپارتمان مسکونی


مهدی حسینی
Bamino Inc

اخبار

وام

وام مسکن زوجین


مهدی حسینی
Bamino Inc

مشاوره رایگان تلفنی
09106618818